Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

muddle-headed /,mʌdl'hedid/  

  • Tính từ
    lẫn lộn, lú lẫn

    * Các từ tương tự:
    muddle-headedness