Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tamperer /'tæmpərə/  

  • Danh từ
    người mua chuộc, người đút lót
    người giả mạo (giấy tờ)