Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coaxal /kou'æksiəl/  

  • Tính từ
    (toán học) đồng trục
    vòng tròn đồng trục