Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coaxial /kou'æksiəl/  

 • Tính từ
  (toán học) đồng trục
  coaxial circles
  vòng tròn đồng trục

  * Các từ tương tự:
  coaxial cable, coaxiality