Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coaxingly /'kəʊksiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngọt ngào
    speak coaxingly
    nói ngọt