Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự dỗ ngọt, sự thuyết phục
  it took a lot of coaxing before he agreed
  phải mất khối công thuyết phục, anh ta mới đồng ý

  * Các từ tương tự:
  coaxingly