Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coaxiality /kouz,æksi'æliti/  

  • Danh từ
    (toán học) sự đồng trục; tính đồng trục