Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chim giả (tung lên để gọi chim bay đến mà bắn, mà bắt)
  mồi, bẫy, kế gian
  sự cám dỗ; sức cám dỗ
  the lure of fame
  sức cám dỗ của đầu óc danh vọng
  Động từ
  cám dỗ, nhử
  những thú vui của thành thị đã cám dỗ anh ta mất cả học hành

  * Các từ tương tự:
  lurement, lurer