Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít) (khẩu ngữ)
    sự gợi tình
    give somebody the come-on
    gợi tình ai, ve vãn ai (nói về phụ nữ)