Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nhử mồi, người quyến rũ