Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nam châm
  (+for, to) cái thu hút
  cung điện Buckingham khác nào như nam châm thu hút khách du lịch

  * Các từ tương tự:
  magnetic, magnetic compass, magnetic field, magnetic mine, magnetic needle, magnetic north, magnetic tape, magnetical, magnetically