Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inducement /in'dju:smənt/  

 • Danh từ
  inducement to do something
  sự thuyết phục làm gì
  (nói trại) tiền đấm mõm, của đút lót
  offer somebody an inducement
  đút lót ai