Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cà rốt (cây, củ)
  (nghĩa bóng) phần thưởng; sự hứa thưởng (để thuyết phục ai làm gì)
  offer a carrot to somebody
  hứa thưởng [để thuyết phục] ai
  the carrot and the stick
  củ cà rốt và cây gậy (nghĩa bóng); sự hứa thưởng và sự dọa trừng phạt
  phương pháp thương lượng của họ là sự kết hợp giữa sự hứa hẹn và sự đe dọa

  * Các từ tương tự:
  carroty