Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thu hút, sự lôi cuốn, sự hấp dẫn
  the television has little attraction for me
  truyền hình ít hấp dẫn đối với tôi
  cái thu hút, cái lôi cuốn, cái hấp dẫn
  cuộc sống đô thị có ít cái hấp dẫn đối với tôi