Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gravitation /,grævi'tei∫n/  

 • Danh từ
  sức hút, sức hấp dẫn
  effects of gravitation on bodies in space
  tác dụng của sức hấp dẫn lên các vật thể trong không gian

  * Các từ tương tự:
  gravitational, gravitationally