Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất hấp dẫn, chất hoá học thu hút côn trùng