Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entertainment /,entə'tainmənt/  

 • Danh từ
  sự thết đãi, sự thiếp đãi
  the entertainment of a group of foreign visitors
  sự tiếp đãi một nhóm khách nước ngoài
  sự giải trí, sự tiêu khiển
  trò tiêu khiển; buổi biểu diễn
  những buổi biểu diễn tuần này