Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distraction /di'stræk∫n/  

 • Danh từ
  sự xao lãng; điều gây xao lãng
  sự giải trí, sự tiêu khiển; trò giải trí, trò tiêu khiển
  TV can be a welcome distraction after a hard day's work
  tivi có thể là một trò tiêu khiển được hoan nghênh sau một ngày làm việc căng thẳng
  sự điên cuồng
  to distraction
  đến điên cuồng
  he loves her to distraction
  nó yêu nàng đến điên cuồng