Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastime /'pɑ:staim/  /'pæstaim/

  • Danh từ
    trò tiêu khiển
    chụp ảnh là trò tiêu khiển cô ta thích nhất