Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đám rước
  hoạt cảnh lịch sử biểu diễn ngoài trời
  cảnh phô trương hào nhoáng; cảnh tượng hào nhoáng

  * Các từ tương tự:
  pageantry