Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thích thú, sự khoái trá; điều thích thú, điều vui thích
  live only for enjoyment
  sống để chỉ hưởng thụ
  làm vườn là một trong những niềm thích thú của chị ta
  sự có được, sự được hưởng
  the enjoyment of equal rights
  sự được hưởng quyền bình đẳng