Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc trình diễn
  cuộc diễu binh lớn ấy quả là một cuộc trình diễn kỳ vĩ
  cảnh tượng, quang cảnh; cảnh lộng lẫy
  nhìn từ trên núi cao, mặt trời mọc là một một cảnh vĩ đại
  (thường nghĩa xấu) sự kỳ cục
  the poor fellow was a sad spectacle
  anh chàng tội nghiệp ấy là một sự kỳ cục đáng buồn
  make a spectacle of oneself
  làm trò cười cho thiên hạ
  bỏ cái mũ buồn cười ấy xuống và đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa

  * Các từ tương tự:
  spectacled, spectacles