Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diversion /dai'vɜ:∫n/  /dai'vɜ:rʒn/

 • Danh từ
  sự đổi hướng
  the diversion of a stream
  sự đổi hướng dòng chảy
  the diversion of one's thoughts
  sự đổi hướng dòng suy nghĩ
  (từ Anh) (từ Mỹ detour) đường tránh ách tắc
  sorry I'm latethere was a diversion
  xin lỗi tôi bị chậm vì phải đi đường tránh ách tắc
  trò tiêu khiển
  thật khó mà tập trung khi có nhiều trò tiêu khiển đến thế
  sự đánh lạc hướng
  one of the gang created a diversion in the street while the others robbed the bank
  một tên trong bọn gây sự cố đánh lạc hướng trên đường phố trong khi những tên khác cướp ngân hàng

  * Các từ tương tự:
  diversionary, diversionist