Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bypass /'baipɑ:s/  /'baipæs/

 • Danh từ
  đường vòng
  if we take the bypass we'll avoid the town centre
  nếu chúng ta đi đường vòng, ta có thể tránh đi qua trung tâm thành phố
  đường rẽ máu (không qua tim, trong giải phẫu tim)
  Động từ
  làm đường vòng (cho một thành phố)
  a plan to bypass the town centre
  một kế hoạch làm đường vòng quanh trung tâm thành phố
  đi đường vòng vượt qua (một trung tâm buôn bán đông đúc…)
  đi vòng tránh khó khăn
  bỏ qua, phớt lờ (ý kiến của đồng sự…)

  * Các từ tương tự:
  bypass capacitor