Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tránh; ngừa
  to avoid the city centreturn right here
  để tránh trung tâm thành phố, hãy rẽ phải ở đây
  tôi nghĩ là anh đang tránh tôi
  try to avoid accidents
  cố ngừa tai nạn
  avoid somebody (something) like the plague
  (khẩu ngữ)
  tránh như tránh hủi (như tránh tà)

  * Các từ tương tự:
  avoidable, avoidably, avoidance, avoider