Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avoidable /ə'vɔidəbl/  

  • Tính từ
    có thể tránh được