Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avoidance /ə'vɔidəns/  

 • Danh từ
  sự tránh, sự ngừa
  avoidance of danger
  sự tránh nguy hiểm
  tax avoidance
  sự tránh thuế (bằng thủ đoạn hợp pháp)