Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tránh sang một bên, sự né sang một bên (tránh cú đấm…)
  Động từ
  (-pp-)
  tránh sang một bên, né sang một bên (tránh cú đấm…)
  lẩn tránh (một vấn đề…)
  anh ta đã lẩn tránh vấn đề bằng cách nói đấy không thuộc trách nhiệm của anh mình