Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tránh, tránh khỏi
  evade the police
  tránh khỏi cảnh sát
  tránh né; lảng tránh
  tránh né nghĩa vụ quân sự
  viên cảnh sát lảng tránh mọi câu hỏi khó

  * Các từ tương tự:
  evader