Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternate /ɔ:l'tɜ:nət/  /'ɔ:ltərnət/