Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người được ủy quyền, người thay quyền, đại diện
  tôi hoạt động với tư cách là người thay quyền cho tới khi ông hiệu trưởng trở về
  viên phó
  the Director General and his deputy
  ông tổng giám đốc và viên phó của ông ta
  the deputy headmistress
  bà hiệu phó
  nghị sĩ (ở Pháp)