Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

representative /repri'zentətiv/  

 • Tính từ
  tiêu biểu; đại diện
  are your opinions representative of those of the other students?
  ý kiến của anh có đại diện cho ý kiến của các sinh viên khác không?
  đại nghị
  representative system of government
  chính thể đại nghị
  Danh từ
  người đại diện, người đại biểu
  send a representative to a conference
  cử một đại diện tới hội nghị
  nhiều đại biểu của thế hệ trước đã có mặt ở đấy

  * Các từ tương tự:
  Representative firm