Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

replacement /ri'pleismənt/  

 • Danh từ
  sự thay [thế]
  the replacement of worn parts
  sự thay những bộ phận đã mòn
  vật thay [thế]; người thay [thế]
  find a replacement for Nam while he is ill
  tìm người thay Nam trong khi Nam ốm

  * Các từ tương tự:
  Replacement cost, Replacement cost accounting, Replacement investment, Replacement ratio