Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Replacement investment   

  • (Kinh tế) Đầu tư thay thế
    Là khoản tiền cần thiết để thay thế phần vốn đầu tư cơ bản đã được sử dụng hết trong quá trình sản xuất