Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chi phí thay thế

    * Các từ tương tự:
    Replacement cost accounting