Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phái viên, đại diện; đại diện ngoại giao
  công sứ
  Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
  (ngoại giao) công sứ đặc mệnh toàn quyền

  * Các từ tương tự:
  envoyship