Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

operative /'ɒpərətiv/  /'ɒpəreitiv/

 • Tính từ
  hoạt động; được sử dụng; có hiệu lực
  this law becomes operative on 12 May
  đạo luật này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 5
  the station will be operative again in January
  đài sẽ hoạt động trở lại vào tháng Giêng
  the operative word
  từ có ý nghĩa nhất (trong một câu)
  Danh từ
  công nhân
  công nhân xí nghiệp
  thám tử; mật vụ; gián điệp
  gián điệp cài lọt vào trong lòng địch

  * Các từ tương tự:
  operatively