Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thgt) giày cao su
    (lóng) mật thám
    Nội động từ
    (Mỹ) đi lén, đi rón rén