Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

craftsman /'krɑ:ftsmən/  /'kræftsmən/

 • Danh từ
  (số nhiều craftsmen)
  thợ thủ công
  người điêu luyện, người lành nghề

  * Các từ tương tự:
  craftsmanlike, craftsmanly, craftsmanship