Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

craftsmanship /'krɑ:ftsmən∫ip/  

  • Danh từ
    sự điêu luyện, sự lành nghề
    sự cẩn thận đến từng chi tiết