Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artisan /,ɑ:ti'zæn/  /,ɑ:tizn/

  • Danh từ
    thợ thủ công

    * Các từ tương tự:
    artisanal, artisanship