Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artisanal /'ɑ:tizənəl/  

  • Tính từ
    thủ công