Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Federal Bureau of Investigation)
    Cục điều tra Liên bang
    FBI agent
    nhân viên Cục điều tra Liên bang