Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undercover /,ʌndə'kʌvə[r]/  

 • Tính từ
  (thường ngữ) giấu giếm, lén lút
  undercover payments
  những khoản tiền trả lén lút (như để hối lộ…)
  hoạt động tay trong, nội gián
  undercover organizations
  những tổ chức nội gián