Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidential /,kɒnfi'den∫l/  

 • Tính từ
  kín, mật
  confidential information
  tin mật
  thân tín, tâm phúc
  a confidential friend
  bạn tâm phúc
  tin cẩn
  speak in a confidential tone
  nói bằng một giọng tin cẩn
  confidential agent
  đặc vụ
  confidential secretary
  thứ ký riêng

  * Các từ tương tự:
  confidentiality, confidentially