Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hush-hush /'hʌ∫hʌ∫/  

  • Tính từ
    kín, bí mật
    a hush-hush affair
    một chuyện kín