Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidentially /,kɒnfiden∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] bí mật
    [một cách] tâm phúc
    [một cách] tin cẩn