Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

classified /'klæsifaid/  

  • Tính từ
    chính thức được coi là mật
    đã được phân loại

    * Các từ tương tự:
    classified ads