Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidentiality /,kɒnfiden∫i'æləti/  

  • Danh từ
    sự bí mật
    sự thân tín, sự tâm phúc
    sự tin cẩn