Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clandestine /klæn'destin/  

 • Tính từ
  bí mật, lén lút
  a clandestine marriage
  cuộc hôn nhân lén lút

  * Các từ tương tự:
  clandestinely, clandestineness